Projekt „Antidotum na samotność”


O Mundialu w Rosji i nie tylko

Mistrzostwa Świata w Rosji były okazją do multimedialnej prezentacji, którą przedstawił ks. proboszcz będący jednocześnie diecezjalnym duszpasterzem sportowców. Oprócz prezentacji stadionów i całej „otoczki” mundialu prowadzący zwrócił szczególna uwagę na możliwości budowania ducha narodu i patriotyzmu w związku z futbolem.

 

19.06 – dzień leniwych spacerów

Z okazji światowego dnia leniwych spacerów rozpoczęliśmy od krótkiego wykładu na temat pochodzenia tego małego święta połączonego z instruktarzem nordic walkingu. Po objaśnieniu pochodzenia tej popularnej ostatnio formy spędzania czasu przeszliśmy do nauki prawidłowej techniki chodzenia z kijkami. Następnie wszyscy podopieczni wraz z opiekunami i fizjoterapeutą wybrali się na długi leniwy spacer…

 

Spotkanie z policjantami

15. czerwca jest Światowym Dniem Praw Osób Starszych. Osoby starsze często padają ofiarą innych, są wykorzystywane, poniżane. Wydarzenie to stało się pretekstem do prewencyjnego spotkania z policjantami dotyczącego bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku. Jego celem było: podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób starszych, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa, unikanie sytuacji prowadzącej do bycia się ofiarą oszustów, nauczenie się przeciwdziałania w sytuacjach zagrożenia utratą mienia, zdrowia i życia.

 

Grupowe zajęcia z fizjoterapeutą

W trosce o zdrowie i fizyczną sprawność Uczestnicy Projektu bardzo chętnie i z radością podejmują ćwiczenia pod okiem fizjoterapeutki. Sprawiają one, że poziom endorfin rośnie, wydatki na leki maleją, a uśmiech częściej gości na twarzy. Uzupełnieniem grupowych zajęć są indywidualne w gabinecie fizjoterapii, gdzie oprócz ćwiczeń oraz masażu skorzystać można z zabiegów laserotarapii, elektroterapii, magnetoterapii i ultradźwięków.

 

Zajęcia społeczno – kulturowe

Aby zintegrować Uczestników Projektu niezbędne są spotkania formacyjne, za sprawą których każdy ma okazję poznać głębiej siebie. Ich celem jest praca nad sobą polegająca na zwalczaniu własnych wad i rozwijaniu zalet (cnót). Dzięki nim Dom Dziennego Pobytu staje się wspólnym domem, miejscem do którego chętnie się wraca.

bdr

 

Zajęcia artystyczne

Jednym z celów, zajęć artystycznych uruchamiających wyobraźnię i manualne umiejętności było między innymi wykonanie  kwiatów. Uczestnicy projektu z radością podjęli się tego zadania. Efekty prac obrazują poniższe fotografie.

 

 

Plan dnia w Domu Dziennego Pobytu w Dukli

Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.00-7.20 Eucharystia dla chętnych Eucharystia dla chętnych Eucharystia dla chętnych Eucharystia dla chętnych Eucharystia dla chętnych
7.30-8.15 Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie
8.15-9.00 Grupowa zajęcia
z fizjoterapeutą
Grupowa zajęcia
z fizjoterapeutą
Grupowa zajęcia
z fizjoterapeutą
Grupowa zajęcia
z fizjoterapeutą
Grupowa zajęcia
z fizjoterapeutą
9.00-13.00 Indywidualne zajęcia
z fizjoterapeutą
Indywidualne zajęcia
z fizjoterapeutą
Indywidualne zajęcia
z fizjoterapeutą
Indywidualne zajęcia
z fizjoterapeutą
Indywidualne zajęcia
z fizjoterapeutą
9.00-10.00 Ćwiczenia poprawiające pamięć, koncentrację (czytanie prasy, gry towarzyskie, łamigłówki) Ćwiczenia poprawiające pamięć, koncentrację (czytanie prasy, gry towarzyskie, łamigłówki) Ćwiczenia poprawiające pamięć, koncentrację (czytanie prasy, gry towarzyskie, łamigłówki) Ćwiczenia poprawiające pamięć, koncentrację (czytanie prasy, gry towarzyskie, łamigłówki) Ćwiczenia poprawiające pamięć, koncentrację (czytanie prasy, gry planszowe, łamigłówki)
10.00-10.30 Drugie śniadanie i deser. Rozmowy przy kawie, herbacie Drugie śniadanie i deser. Rozmowy przy kawie, herbacie Drugie śniadanie i deser. Rozmowy przy kawie, herbacie Drugie śniadanie i deser. Rozmowy przy kawie, herbacie Drugie śniadanie i deser. Rozmowy przy kawie, herbacie
10.30-11.30 Zajęcia artystyczne (plastyczno-rękodzielnicze)
z osobą prowadzącą
Edukacja medialna Zajęcia artystyczne (plastyczno-rękodzielnicze)
z osobą prowadzącą
Edukacja medialna Zajęcia artystyczne (plastyczno-rękodzielnicze)
z osobą prowadzącą
11.30-12.30 Zajęcia sportowo-rekreacyjne z instruktorem Zajęcia sportowo-rekreacyjne z instruktorem Zajęcia sportowo-rekreacyjne z instruktorem
12.30-13.30 Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad
13.30-14.30 Zajęcia społeczno-kulturowe z animatorem Warsztaty terapii zajęciowej / Spotkanie
z zaproszonym gościem
Zajęcia społeczno-kulturowe z animatorem Warsztaty terapii zajęciowej / Spotkanie
z zaproszonym gościem
Zajęcia społeczno-kulturowe
z animatorem
14.30-15.00 Zajęcia relaksacyjne
z muzyką / książką / TV
Zajęcia relaksacyjne
z muzyką / książką / TV
Zajęcia relaksacyjne
z muzyką / książką / TV
Zajęcia relaksacyjne
z muzyką / książką / TV
Zajęcia relaksacyjne z muzyką / książką / TV

RUSZAMY  W DZIEŃ DZIECKA

Przygotowywany przez wiele miesięcy dom, w którym ma być realizowany program „Antidotum na samotność”, doczekał się otwarcia. Z dniem 01. czerwca 2018 roku osoby starsze  i samotne znalazły miejsce spotkań mające na celu wyrwanie z osamotnienia, opuszczenia, bezsensu oraz tego wszystkiego, co się z nimi wiąże. Mamy nadzieję, że w sercach uczestników projektu zagości prawdziwa radość.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli

ogłasza nabór uczestników do projektu pt:

„ANTIDOTUM NA SAMOTNOŚĆ”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z RPO WP na lata 2014-2020; Działanie nr 8.3

Przyjmowanie zgłoszeń w terminie do 25 maja 2018 r. w następującej formie:

 • Listownie – Formularz rekrutacyjny wysłany na adres: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli – ul. Trakt Węgierski 18, 38-450 Dukla
 • Złożona osobiście – w Biurze Projektu: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli – ul. Trakt Węgierski 18, 38-450 Dukla
 • Złożona osobiście – w trakcie organizacji spotkań rekrutacyjnych.

Uczestnicy projektu będą objęci bezpłatnymi usługami opiekuńczymi. Oferujemy zajęcia aktywizujące, ruchowe, intelektualne, społeczne, kulturalne czy  jednodniowe wycieczki .
Usługi będą świadczone od poniedziałku do piątku dla 30 osób w okresie 01.05.2018 r. – 31.12.2019 r.  Realizator projektu zapewnia całodzienne wyżywienie oraz transport.

W projekcie może uczestniczyć osoba, która spełnia łącznie poniższe zapisy:

 1. Zamieszkuje na terenie gminy: Dukla (województwo Podkarpackie, powiat krośnieński, miasto w gminie miejsko-wiejskiej)
 2. Złożyła we wskazanym terminie wymagane dokumenty rekrutacyjne
 3. jest osobą starszą/niesamodzielną – która wymaga pomocy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn – weryfikacja na podstawie:
 • zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność objęcia danej osoby wsparciem w miejscu zapewniającym opiekę dzienną lub
 • na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego

Szczegółowy opis planowanego wsparcia oraz regulamin rekrutacji wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się w siedzibie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny (Dukla, ul. Trakt Węgierski 18, 38-450 Dukla ) lub na stronie internetowej: dukla.przemyska.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 13 43 30 038.


Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
pt. „Antidotum na samotność”

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Antidotum na samotność”, nr projektu RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17; złożonego w ramach Osi Priorytetowej VIII-Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Kandydat/ Kandydatka oznacza to osobę, która zamierza wziąć udział w Projekcie, złożyła dokumenty rekrutacyjne (stanowiące załączniki niniejszego Regulaminu oraz wymagane inne załączniki) i bierze udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu.

2) Uczestnik/ Uczestniczka Projektu – oznacza osobę fizyczną lub podmiot bezpośrednio korzystające z interwencji EFS, która: zostanie zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, złożyły w wyznaczonym terminie wszystkie załączniki wykazane w Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
i bezpośrednio korzysta ze wsparcia przewidzianego w Projekcie.

3) Beneficjent (realizator Projektu) oznacza Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli, w niniejszym regulaminie pojęcia: Beneficjent, Projektodawca, Organizator i Wnioskodawca używane są zamiennie.

4) Wniosek – oznacza wniosek o dofinansowanie projektu „Antidotum na samotność”.

5) Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach działania, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie nr RPPK.08.03.00-18-0025/17 projektu pt. „Antidotum na samotność’’ zawartej między beneficjentem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

6) Termin realizacji projektu – oznacza okres od 01.03.2018 do 31.12.2019.

7) EFS – oznacza Europejski Fundusz Społeczny.
8) RPO WP 2014-2020 – oznacza Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

9) UE – Unia Europejska.

10) DOD – Dom Opieki Dziennej.

§ 2
CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1. Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenia nowych miejsc opieki dla 30 (18K/12M) osób starszych/niesamodzielnych (osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym) w nowo utworzonym ośrodku zapewniającym opiekę dzienną – utworzony zostanie dom opieki dziennej (DOD) w Dukli (powiat krośnieński). Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2019.

2. Grupą docelową projektu są osoby starsze/niesamodzielne (osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych), zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będące (w rozum. K.C.) mieszkańcami Gminy Dukla (woj. Podkarpackie). Projekt zakłada udział 30 uczestników projektu (18K/12M), które zostaną objęci kompleksowym wsparciem w ramach Domu Opieki Dziennej.

3. Usługi będą świadczone przez cały rok, we wszystkie dni robocze, 8h dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.

4. Ogólnymi warunkami rekrutacji są:

 • zamieszkanie na terenie gminy Dukla /oświadczenie o zamieszkaniu, dowód osobisty
 • podeszły wiek/niesamodzielność – konieczność pomocy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn (weryfikowana na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającą konieczność objęcia danej osoby wsparciem w miejscu zapewniającym opiekę dzienną, na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego).

5. W ramach Projektu realizowane są następujące zadania:

1) Adaptacja i organizacja wyposażenia Domu Opieki Dziennej.

2) Organizacja opieki dziennej dla 30 Uczestników Projektu.

6. Do podstawowych zadań ANS należą:

 • stworzenie miejsca dziennego pobytu na terenie gminy Dukla
 • integracja społeczna, pragnienia „normalnego życia’’ i szczęścia
 • oczekiwanie zajęć i wsparcia dostosowanych do możliwości psychofizycznych, zainteresowań, potrzeb
 • większa opieka i częściowe uzależnienie się od rodziny
 • dowóz i dostęp do DOD.

7. Wymagana będzie zgoda lub zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu uczestnika do transportu (załącznik nr 7).

8. Czas trwania pobytu w DOD będzie czasem realizacji projektu z uwzględnieniem, że pobyt może zostać skrócony w przypadku dobrowolnej rezygnacji uczestnika oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).

9. W DOD będą świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dobierane indywidualnie do potrzeb uczestników, a zakres tych usług będzie zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 3
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

1. Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest do osób starszych/niesamodzielnych z uwagi na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, na obszarze działania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny tj. w Dukli (powiat krośnieński) oraz we wskazanym terminie dostarczą komplet wymaganych dokumentów. Termin rekrutacji dodatkowej będzie ustalany i podawany do publicznej wiadomości w przypadku posiadania wolnego miejsca i braku listy rezerwowej lub braku chętnych kandydatów do udziału w Projekcie z listy rezerwowej.

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 maja 2018 r. Wymagane dokumenty: Formularz rekrutacyjny + Załącznik nr 1 + Załącznik nr 2 + Załącznik nr 3 + Załącznik nr 4.

3. Oferta powinna być zabezpieczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie „Antidotum na samotność” i złożona w następujących formach:

A. Listownie – wysłana na adres: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli – ul. Trakt Węgierski 18, 38-450 Dukla

B. Złożona osobiście – w Biurze Projektu: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli – ul. Trakt Węgierski 18, 38-450 Dukla

C. Złożona osobiście – w trakcie organizacji spotkań rekrutacyjnych.

3. W procesie naboru będą brane pod uwagę kryteria wymienione poniżej w pkt. 1, 2, 3.

1) Formalne (kandydat spełnia łącznie zapisy od pptk. a do pptk. d)
a) zamieszkuje w dniu złożenia Formularza Rekrutacyjnego, (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm., art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie Gminy Dukla (woj. Podkarpackie, powiat krośnieński)– informacje zawarte w oświadczeniu dotyczącym miejsca zamieszkania (załącznik nr 1),

b) złożył/a we wskazanym terminie wymagane dokumenty rekrutacyjne: Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi Regulaminem załącznikami,

c) jest osobą starszą/niesamodzielną – która wymaga pomocy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn – weryfikacja na podstawie:

 • zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność objęcia danej osoby wsparciem w miejscu zapewniającym opiekę dzienną lub
 • na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego

d) deklaruje wniesienie częściowej odpłatności w przypadku, gdy jej dochód przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego pomocy społecznej (Ust. z 12.03.2004), za realizowane usługi.

2) Określono punktowy system premiowania Uczestników Domu, co oznacza, że w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby:

 • miejsce zamieszkania: teren wiejski – 3pkt. (oświadczenie o zamieszkaniu – zał. Nr 1)
 • osoby mieszkające samodzielnie w gospodarstwach domowych – 5pkt.(oświadczenie – zał. Nr 1)
 • dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodu (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o której mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 5pkt. (oświadczenie – zał. Nr 1)
 • wielokrotne wykluczenie (np. odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, zaświadczenie od lekarza, oświadczenie uczestnika – zał. Nr 3) – 5pkt.
 • Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności (orzeczenie) – 5pkt
 • Osoby korzystające z PO PŻ – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą – zał. Nr 4) – 5pkt

3) Kryterium rozstrzygające:
Kryterium dochodowe.

4. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad równości płci i nie będzie ograniczała dostępu obydwu płci czy osób z niepełnosprawnością.

5. W sytuacji pojawienia się trudności ze zrekrutowaniem wymaganej liczby osób, zostanie zorganizowana dodatkowa rekrutacja poprzedzona wzmocnieniem działań informacyjnych.

6. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (ujętych na liście rezerwowych). Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli oraz na stronie internetowej www.dukla.przemyska.pl Komisja Rekrutacyjna powiadomi również telefonicznie wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu.

7. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia we wskazanym terminie:
1) deklaracji udziału w Projekcie (załącznik nr 5),
2) oświadczenie Uczestnika/czki Projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku (załącznik nr 6),
3) zobowiązania rodziny/opiekunów do współpracy w zakresie organizacji transportu (załącznik nr 7).

8. Wymienione powyżej dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika/Uczestniczki, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych podpisem opiekuna prawnego wraz z datą wypełnienia dokumentów.

9. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów (ust.7) w wyznaczonym terminie będzie skutkować wykreśleniem Uczestnika/czki z udziału w Projekcie. W zaistniałej sytuacji do projektu zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

10. Osoba z listy rezerwowej zakwalifikowana do projektu musi dostarczyć wymienione w ust. 7 dokumenty w terminie określonym indywidualnie przez Koordynatora Projektu.
W uzasadnionych przypadkach, realizator Projektu ma prawo zweryfikować wiarygodność danych podanych w Formularzu Rekrutacyjnym i załącznikach przez: sprawdzenie ich w odpowiednich instytucjach lub, zobowiązanie Uczestników/czek do przedłożenia stosownych dokumentów.

11. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Beneficjenta.

12. Dokumentacja rekrutacyjna przetwarzana jest i przechowywana z poszanowaniem postanowień zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn.zm. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 późn.zm.).

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Uczestnik/czka projektu ma prawo do:

1) nieodpłatnego udziału w Projekcie i korzystania ze wszystkich form wsparcia przewidzianych dla Uczestników/czek projektu, w tym bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji Projektu,
2) godnego traktowania z uwzględnieniem zasady równości i poszanowania godności osobistej,

3) dostępu do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji Projektu.

2. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany do:

1) wniesienia opłaty w kwocie na wskazane konto realizatora Projektu w przypadku, gdy jego miesięczny dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej.

2) systematycznego uczestnictwa w Projekcie w okresie jego trwania.

3) dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i innych dokumentów związanych z realizacją Projektu.

4) zgłaszania nieobecności, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem od daty ich zaistnienia (o ile jest to możliwe).

5) wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu i po jego zakończeniu.

6) dbania o sprzęt i wyposażenie w miejscu świadczenia usług (w przypadku umyślnego uszkodzenia, zniszczenia sprzętu lub wyposażenia przez Uczestnika/czkę, osoba ta może zostać zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy, lub zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia).

7) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Rodzina lub opiekun prawny/ faktyczny Uczestnika/czki Projektu będzie zobowiązany współpracować z personelem DOD w:

1) przygotowaniu osób niesamodzielnych lub/ i niepełnosprawnych do transportu (zgodnie z załącznikiem nr 7),

2) w dostarczaniu zaleconych przez lekarza leków pobieranych przez Uczestnika,

3) wcześniejszym uprzedzaniu Organizatora o nieobecności Uczestnika/czki Projektu.

§ 5
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga pisemnego uzasadnienia.

2. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Uczestnika/czki może zostać obciążony kosztami uczestnictwa w Projekcie.

3. W przypadku, gdy Uczestnik/czka zrezygnuje z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania w jego miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

4. Jeśli Uczestnik/czka w wieku poniżej 60 roku życia w trakcie trwania Projektu utraci orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to taki Uczestnik Projektu zakończy udział w Projekcie z przyczyn od niego niezależnych.

5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osobę w trybie natychmiastowym w przypadku:

1) rażącego naruszenia postanowień obowiązujących Regulaminów w DOD,

2) nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 30 dni,

3) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w obowiązujących Regulaminach, w szczególności stawienia się do DOD w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zapisy regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Uczestników Projektu, należy do Beneficjenta.

3. W sprawach spornych decyzję podejmuje Beneficjent.

4. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących realizacji Działania.

5. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów programowych dotyczących realizacji Projektu.

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Projektu.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.

8. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w decyzji Beneficjenta.

Dukla, 30.04.2018 r.

Proboszcz Parafii:
ks. Stanisław Siuzdak

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. „Antidotum na samotność”
 2. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny do Projektu
 3. Załącznik nr 2 – Zaświadczenie Lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Projekcie
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia społecznego
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 6. Załącznik nr 5 – Deklaracja udziału w Projekcie
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych i udostępnianie wizerunku
 8. Załącznik nr 7 – Zobowiązania rodziny/opiekunów do współpracy w zakresie organizacji transportu