Spowiedź

Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania istnieje codziennie. W dni powszednie spowiedź odbywa się pół godziny przed Mszą św., w niedziele, uroczystości i święta nakazane jeden z księży pełni dyżur w konfesjonale podczas Mszy św. Spowiedź jest możliwa także w każdy czwartek miesiąca w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu (godzinę przed wieczorną Mszą św.) oraz w pierwszy piątek miesiąca godzinę przed Mszą św. wieczorną.

Dwa razy w roku, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, organizowana jest spowiedź dla całej wspólnoty parafialnej. W tych przypadkach odbywa się ona zgodnie z ogłoszeniem.

Dobre i ważne przyjęcie sakramentu pokuty i pojednania zależy od duchowego przygotowania i spełnienia 5 warunków dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Warto o tych warunkach pamiętać, gdyż penitenci nie zawsze właściwie je rozumieją oraz często pomijają w przygotowaniu i przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania.

W Archidiecezji Przemyskiej aktualnie nie ma potrzeby stosowania „Obrzędu pojednania wielu penitentów z ogólną spowiedzią i rozgrzeszeniem”. Wyjątek stanowi zagrażające niebezpieczeństwo śmierci i brak czasu na to, by kapłan lub kapłani wyspowiadali potencjalnych penitentów oraz trudności porozumienia się z penitentami obcej narodowości, gdy roz­grzeszenie uchodzi za konieczne. Penitenci korzystający z takiej formy sakramentu pokuty, winni być dysponowani wewnętrznie i gotowi do indywidualnej spowiedzi z grzechów ciężkich w stosownym czasie. Absolucję generalną powinno poprzedzić – nawet w niebezpieczeństwie śmierci – jeśli tylko czas na to pozwala, wezwanie do wzbudzenia przez każdego żalu za grzechy.

 

Formuła Spowiedzi świętej 

Uklęknij przy konfesjonale. Przeżegnaj się:

– W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Powiedz następnie:

-Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz odpowie:

-Na wieki wieków. Amen.

Ksiądz może zachęcić Cię słowami:

-Bóg niech będzie w sercu twoim, abyś skruszony (-a) w duchu wyznał (-a) swoje grzechy.

Teraz powiedz spowiednikowi:

– Mam lat …. Ostatni raz do spowiedzi świętej byłem …. . Pokutę odprawiłem (-am). Obraziłem (-am) Pana Boga następującymi grzechami: … .

            Po wyznaniu swoich win, powiedz:

-Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuję i postanawiam się poprawić. Ciebie Ojcze proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Kapłan udzieli ci pouczenia i powie, jaką pokutę masz uczynić. Postaraj się ją zapamiętać! Potem ksiądz zachęci cię do żalu:

Wzbudź sobie jeszcze raz żal za grzechy i módl się po cichu:

-Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu! Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!

Kapłan udzieli ci w tym czasie rozgrzeszenia słowami:

-Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze Sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Teraz zrób znak krzyża na ciele i  odpowiedz:

-Amen.

Jeśli ksiądz powie:

-Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiedz:

-Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Gdy kapłan powie:

-Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Odpowiedz dziękując:

-Bóg zapłać.

 Odchodzisz od konfesjonału.